niedziela, 29 czerwca 2014

Pocztówka z... Pfaffenhoffen i Niederschopfheim

Jak wspominaliśmy w notce o Strasburgu, podczas naszej wizyty na Europejskim Spotkaniu Młodych Taize zostaliśmy rozdzieleni pośród dwie różne miejscowości, oddalone od Strasburga o około 30 km. Z różnicą taką, że Pfaffenhofen, do którego trafił P. w głąb Francji, natomiast Niederschopfheim, gdzie swoją "rodzinę" miała W. znajdowało się w Niemczech. To w tych dwóch miejscowościach każde z nas co rano wstawało, przeżywało poranne modlitwy i wsiadało w autobus do Strasburga, by nieraz po godzinie jazdy (ach te korki...) móc się znów spotkać. Jako, że spędziliśmy w nich trochę czasu i dane nam było zobaczyć kilka miejsc to w tej krótkiej notce chcielibyśmy Wam o nich opowiedzieć, gdyż wszędzie można znaleźć coś wartego uwagi :)
As we mentioned in the Pocztówka from... Strasbourg, during our visit on Taize Meeting, we were divided among two different village, which were about 30 km away from Strasbourg. With the difference that Pfaffenhoffen, where went P. was into France and Niederschopfheim, where his "family" had W. was in Germany. In these two towns, each of us get up every morning, experienced morning prayers and the courtesy bus to Strasbourg. And sometimes after an hour ride (oh, those traffics...) we were able to meet again. As we spent some time there and there was given to us to see some thing, we would like to talk about them in this short text, because everywhere you can find something interesting :)
 

niedziela, 15 czerwca 2014

Pocztówka z(e)... Strasburga

Europejskie Spotkanie Taize 2013 odbyło się w Strasburgu, co okazało się dla nas świetną okazją by wraz z uczestnictwem w tym spotkaniu, pozwiedzać także trochę to miasto. Jest ono położone w północno-wschodniej Francji nad Renem, a konkretnie w Alzacji, położone przy niemieckiej granicy. Historia tej miejscowości sięga czasów starożytnych, gdyż została założona w 12 r p.n.e jako osada celtycka. Z ważnych historycznych momentów życia Strasburga warto między innymi wspomnieć rok 1792, gdy właśnie w tym mieście Claude Joseph Rouget de Lisle napisał Marsyliankę - obecny hymn Francji. Od 1949 roku Strasburg jest siedzibą Rady Europy a od 1979 - Parlamentu europejskiego. Przechodząc do teraźniejszości, nasza wizyta w Strasburgu zaczęła się 28 grudnia 2013 roku, gdy nadjechaliśmy wraz z chodziesko-inowrocławsko-gnieźnieńską grupą. Na samym początku miasto to zafundowało nam niemałe rozczarowanie - okazało się że mieszkamy w dwóch różnych miejscowościach, i to jeszcze po różnych stronach granicy. P. wylądował w Pfaffenhoffen, które znajduje się 30km od Strasburga w głąb w Francji, a W. w Niederschopfheim, znajdującym się również koło 30km, ale w głąb Niemiec. Jednak po pewnych perturbacjach przyjęliśmy to, co przydzielił nam los i udaliśmy się do swoich rodzin. Po powrocie do Strasburgu, czekała nas pierwsza wizyta w Wacken, czyli miejscu łączącym kilka hal wystawowych. Miejsce to stanowiło centralny punkt naszej wyprawy, skąd odjeżdżały nasze autobusy, rozdawano nam posiłki, a także odbywały się tam spotkania modlitewne.
Young Adult Taize Meeting held in Strasbourg, which turned out to be for us a great opportunity to explore the city with participation in this meeting. It's a city in north-eastern France on the Rhine, in Alsace, located at the German border. The history of the village dates back to ancient times, as it was founded in 12 BC as a Celtic settlement. For important historical moments in life of Strasbourg is worth noting, inter alia, 1792, when in this city Claude Joseph Rouget de Lisle wrote the Marseillaise - the current national anthem of France. Since 1949, Strasbourg is the seat of Council of Europe and since 1979 - the European Parliament. Turning to the present, our visit to Strasbourg began on 28 December 2013, when we came up with Chodzież-Inowrocłowa-Gniezno group. At the beginning, our journey treat us considerable disappointment - it turned out that we live in two different places, and it's even on different sides of the border. P. landed in Pfaffenhoffen, which is located 30km from Strasbourg into in France, and W. in Niederschopfheim, also located near 30km, but deep in Germany. However, after some perturbations, we have adopted, what has assigned us and we went to our families. After returning to Strasbourg, it awaited us our first visit in Wacken - place connecting several exhibition halls. This place was the focal point of our journey, where our bus departed, we got food, and also had prayer meetings there.