niedziela, 10 sierpnia 2014

Pocztówka z... Gąsek

Ostatnim przystankiem w naszym Tour de gmina Mielno były Gąski, czyli niewielka wieś letniskowa licząca na stałe 457 osób. Maleńka wioska, która w gorących miesiącach przebudza się z zimowego snu i przemienia się w miejsce tętniące życiem - głównie turystycznym. Pierwszym skojarzeniem z nadmorską miejscowością jest - oczywiście - morze, jednak Gąski oferują nam znacznie więcej. Pierwszym z istotnych miejsc, które warto zapewne odwiedzić jest park z neoklasycystycznym pałacem. Dlaczego zapewne? Dlatego, że nam nie dane było tam się pojawić. 
The last stop on our Tour de commune Mielno were Gąski, a small holiday village with population of 457 people on a permanent basis. The tiny village, which in the hot months, wakes up from hibernation and transformed into a vibrant place - mainly by tourist. The first association to the seaside town is - of course - the sea, but Gąski offer us much more. The first of the important places worth visiting is probably the park with a neoclassical palace. Why probably? The reason is that we were not able to appear there.

 Brak wizyty w pałacu zrekompensowaliśmy sobie jednak odwiedzinami w XIX-wiecznej latarni morskiej. Wysokość wieży sięga blisko 50m, co sprzyja także i turystyce, gdyż odwiedzający Gąski mogą wejść na jej szczyt, aby zobaczyć je z lotu ptaka. W. bardzo chciała liczyć stopnie, jednak pan, który sprzedawał nam bilety, już przy wejściu podał nam ile ich jest... Żeby zepsuć zabawę jeszcze bardziej, okazało się, że wszystkie stopnie zostały ponumerowane.

No visit to the palace itself, we compensate ourselves by walk into the 19th-century lighthouse. The height of the tower is nearly 50m, which also promotes tourism, as visitors can enter at its peak to see Gąski from the air. W. really wanted to count steps, but the gentleman who sold us the tickets at the entrance, already gave us a number of them... To spoil the fun even more, it turned out that all the steps are numbered...

 

 Tym, od czego roiło się nie tylko w Gąskach, ale we wszystkich miejscowościach, do których przybyliśmy (poza turystami :)), były jaskrawo żółte banery z hasłem "Nie dla atomu w Gąskach”. Ma to związek z tym, że w 2011 roku, gdy grupa PGE podała 3 potencjalne lokalizacje dla polskiej elektrowni atomowej, znalazły się wśród nich także i Gąski. W referendum, które odbyło się w 2012 roku aż 94% mieszkańców gminy Mielno wyraziło sprzeciw. W świetle tego, że P. studiuje energetykę, a W. zacznie od października to niechęć do takiego przedsięwzięcia trochę martwi nasze nadziej ku przyszłym miejscom pracy dla naszego zawodu. Jednak z drugiej strony nie dziwimy się takiemu zachowaniu, gdyż mogłoby to mocno zaburzyć dochody z turystyki w rejonie, ponieważ niewiele osób zapewne ma takie zacięcie, aby odwiedzać teren z reaktorem jądrowym. Choćby ze względu na poczucie własnego bezpieczeństwa. Przecież nie wszyscy są tak bardzo zakręceni jak my ;) Spotkaliśmy się jednak z jedną kontrowersyjną, ale dość pozytywną reakcją na ten temat. Mianowicie z pizzerią ATOM, która stoi przy głównej drodze w Gąskach i zaprasza gości charakterystycznym symbolem i żółtym kolorem. Mamy nadzieję, że dania tam nie są jednak promieniotwórcze, choć zrobienie zdjęcia reklamowego baneru okazało się dla nas problemotwórcze. Także i Internet huczy od różnych karykatur powiązanych z pomysłem takiej inwestycji. Jedną z nich, która powstała w ramach akcji Gąski bez jąder, prezentujemy w zdjęciach poniżej.
This, what swarmed not only in Gąski, but in all places to which we arrived (except for tourists :)), were bright yellow banners with the slogan "No to the atom in Gąski." It has to do with the fact that in 2011, when a group PGE said that there are three potential locations for the Polish nuclear power plant, were among them Gąski. Referendum, which took place in 2012, claimed that up to 94% of the residents were opposed. In light of the fact that P. studying power engineering, and W. will start it from October, is making this aversion to such a venture a little worried to our hope to future jobs for our profession. But, on the other hand, we aren't wondering this behavior, as this could heavily distort income from tourism in the region, because few people will have such a jam to visit the area of nuclear reactor. Though due to his own sense of security. We know, that where aren't so many freaks like us ;) We met however one controversial, but quite a positive response on this. Namely pizzeria ATOM, which stands on the main road in Gąski and invites guests with iconic yellow symbol. We hope that the dishes there are not radioactive, but taking a photo of the advertising banner turned out for us to be a trouble. Also the Internet booms of various caricatures associated with the idea of ​​such an investment. One of them, which was created as part of an action Gąski bez jąder, we present in the pictures below.

 

W Gąskach nie spotkaliśmy żadnych żywych gęsi... Za to udało nam się zauważyć kilka rzeźbionych. Oprócz tego mogliśmy zapoznać się bliżej z kotwicą. Szczególnie W., co zdołał uchwycić aparat. Nasze Tour de gmina Mielno zakończyło się na 3 małych miejscowościach, bez wizyty w samym Mielnie. Może udamy się tam innym razem... Bałtyk jednak nas zachwycił i w przyszłości chcielibyśmy spędzić nad nim więcej czasu. Może nawet i zrobić sobie "spacerek" wzdłuż całego wybrzeża? Wtedy czekać na Was będzie sporo następnych Pocztówek z(nad)... polskiego morza, a tymczasem kierujemy do Was nasze pozdrowienia z Gąsek. Do przeczytania!  
In Gąski, we haven't met any living gooses... But we were able to notice few carved. In addition, we were able to familiarize ourselves with the anchor. Especially W., what was managed to capture on the photo. Our Tour de commune Mielno ended on 3 small towns, without a visit to the Mielno. Maybe we will go there another time... However Baltic wowed us, so in the future we would like to spend more time there. Maybe even take a "walk" along the coast? Then you can wait for the next Postcards from... Polish sea. And in the meantime, we directed to you our greetings from Gąski. Read us later!


 

Z pozdrowieniami z Gąsek - W. i P.
Greetings from Gąski - W. and P. :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz