poniedziałek, 10 listopada 2014

Pocztówka z... Brugii

Po zakończeniu naszej przygody z Holandią nadszedł czas na odwiedziny kolejnego państwa - tym razem Belgii. Pierwszym przystankiem naszej podróży po kraju piwa, koronek, frytek i czekoladek była Brugia. Miasto zachwyca od pierwszego rzutu oka, emanuje spokojem i sielankowością, choć jest szóstym największym miastem Belgii i liczy trochę ponad sto tysięcy mieszkańców, czego w ogóle się nie czuje, gdy przebywa się w niesamowitych zabytkowych dzielnicach miasta. Na ziemi, która obecnie nosi dumną nazwę miasta o nazwie Brugia ludzie po raz pierwszy pojawili się juz za czasów Juliusza Cezara. Prawdziwy rozkwit nastąpił jednak w XI wieku, kiedy to nadano Brugii prawa miejskie. Była ona ważnym portem, miejscem handlu suknem i innymi drogocennymi towarami. Dziś to miasto zachwyca swoja historią i jej murowanymi śladami. Wybraliśmy to miejsce z dwóch powodów. Pierwszym było marudzenie W., że baaaardzo chce tam jechać i dla Brugii jest w stanie odpuścić Antwerpię (co na szczęście jednak nie nastąpiło). Od 2000 roku całe zabytkowe centrum tego miasta jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, co naszym zdaniem jest wyróżnieniem zdecydowanie zasłużonym. Jest to przykład idealnie zachowanej średniowiecznej i gotyckiej zabudowy. Miasto przez stulecia rozrastało się według średniowiecznych schematów i planów, co można podziwiać do dziś. I to był właśnie drugi powód, który skierował nas do Brugii.
After the end of our adventure with the Netherlands, it's time to visit another country - this time it was Belgium. The first stop on our trip around the country of beer, lace, French fries and chocolates was Bruges. The city impresses from the first glance of the eye, exudes peace and idyll, but it's the 6th largest city of Belgium and has a little more than one hundred thousand inhabitants, which in general you can't feel when you're staying in the amazing historic districts. On the ground, which now bears the proud name of a town called Bruges people first appeared already in the time of Julius Caesar. However, there has been a real boom in the 11th century, when city rights was given to Bruges. It was an important port, a place of trade cloth and other precious commodities. Today, this city enchants its history and its brick footsteps. We chose this place for two reasons. The first was whining that W. soooo want to go there and by going to Bruges she is able to let go of Antwerp (which fortunately didn't happen). Since 2000, the entire historic center of the city is a UNESCO World Heritage Site, which we believe is definitely well-deserved honor. This is an example of perfectly preserved medieval and Gothic buildings. The city grew over the centuries by medieval schemes and plans, which can be admired today. And that was just the second reason, which directed us to Bruges.


Nasz dzień rozpoczął się typowo - od dotarcia na camping i rozbicia namiotu. Właściwy klimat Brugii poczuliśmy jednak dopiero, gdy zaczęliśmy chadzać po jej przepięknych uliczkach, w których rozkochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Największym zaskoczeniem był dla nas spotkany po drodze „Polski sklep”. Dosłownie. Zza witryny sklepowej spoglądały na nas wedlowskie ptasie mleczka, krówki i inne produkty, które spotykamy na co dzień w sklepach w Polsce. Cenowo wszystko by się zgadzało, gdyby nie to euro na końcu... Uliczkami Brugii można krążyć bez końca, a one i tak będą zachwycać. Zwłaszcza te pełne starych ceglanych budynków, na których wyryte daty budowy często nie przekraczały roku... tysiąc siedemsetnego. Warto podkreślić także to, jak prezentuje się dobrze zachowana wiekowa brama wjazdowa do miasta, która także potrafi umilić oko podczas spaceru. To właśnie przez nią, choć w sumie to obok niej, wkroczyliśmy do zabytkowej części miasta. Sama brama jest potężna i masywna. Do tego, by sprawiała wrażenie niemożliwej do zdobycia brakowało jej tylko otaczającego muru.  
Our day started typical - from getting on a camping and puting up a tent.However, we felt real climat of Bruges, only when we walked through its gorgeous streets where we loved at first sight. The biggest surprise for us was met along the way, it was "Polish shop." Literally. Storefront behind us looked at the bird Wedel milk, fudge and other products that we meet every day in stores in Poland. All priced were right, if not for the euro instead of zloty at the end ... Through streets of Bruges you can circulate to endlessly, and they still will delight you. Especially those full of old brick buildings, which carved the date of construction is often not exceed... 1700 . It is worth noting also how looks like a well-preserved gateway to the city, which is also able to please your eye when you walk. Through her, or all in all it next to her, we entered the historic part of the city. Gate itself is powerful and massive. To ensure that seemed impossible to get it lacked only the surrounding wall.Podążając zachwycającymi brugijskimi uliczkami dotarliśmy do placu Burg, gdzie podziwiać mogliśmy miejscowy pałac i Bazylikę Świętej Krwi. Bogato zdobione wejście do świątyni ginie jednak przy niesamowitej rzeźbionej elewacji sąsiadującego z nią czternastowiecznego Ratusza. Sam plac Burg jest najważniejszym placem w mieście, bo to tu skupiały się władze miejskie i kościelne. Bazylika Świętej Krwi była pierwszym kościołem, do którego udało nam się wejść i to tylko na chwilę, gdyż chwilę po naszym wejściu podano informację, że zamkną ją za 10 minut. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że znajduje się w niej ampułka krwi Chrystusa, która według tradycji została zebrana przez Józefa z Arymatei. Choć pobyt w świątyni był krótki to i tak wystarczył nam by się nią zachwycić. Gdy słyszymy słowo bazylika przed oczami widzimy masywne, ogromne budowle rodem między innymi z Watykanu czy Lichenia. Tym razem jednak mamy do czynienia z niewielką, wklepioną w krajobraz placu budowlą, którą łatwo przegapić, co sami byśmy uczynili, gdyby nie to, że mieliśmy zapisany jej dokładny adres wraz z numerem... Wnętrze pozwala jednak na pełen zachwyt, w szczególności, gdy przyjrzymy się całym ofreskowanym ścianom przedstawiającym sceny religijne i historyczne. Jak widać, czasem warto poświęcić ogrom przestrzeni temu, aby wiedzieć, jak ją zagospodarować. Aby dostać się z placu do przepływających przez Brugię kanałów najlepiej wybrać wąziutką Ulicę Ślepego Osła, która jest jedną z najbardziej znanych brugijskich atrakcji. Pokazuje, że minimalizm też czasem się opłaca i na małej powierzchni można dostarczyć wielu wrażeń estetycznych.
Following the stunning Bruges's streets we got to the Burg Square, where we could admire the local palace and the Basilica of the Holy Blood. Richly decorated entrance to the temple is killed but the incredible carved facade adjacent to her fourteenth-century Town Hall. Burg square itself is the most important square in the city, because here were placed municipal and church authorities. Basilica of the Holy Blood was the first church to which we were able to get in and it was only for a while, because shortly after our entry, it was announced that it would close in 10 minutes. It owes its name to the fact that it is the blood of Christ ampoule, which according to tradition, was collected by Joseph of Arimathea. Although staying in the temple was short enough that we still would impress it. When we hear the word basilica, we imagine a massive structures, inter alia, a native of the Vatican or Lichen. This time, however, we are dealing with a small square pasted in landscape structure that is easy to miss, what we would have done if it was not that we had saved her exact address... The interior, however, allows full of admiration, in particular, when we look around the walls we can se depicting scenes with religious and historical frescoes. As you can see, sometimes it's worth taking the immensity of space ago, to know how to utilize it. To get from the square to the Bruges canals, flowing through the best choice was slender Blind Donkey Street, which is one of the most famous attractions of Bruges. It shows that minimalism also sometimes pays off, and a small area can provide many aesthetic. 


Jeśli już o kanałach mowa to nie na darmo Brugia nosi tytuł flamandzkiej Wenecji. Dlatego też stwierdziliśmy, że warto wydać kilka euro by zobaczyć miasto z wodnej perspektywy. Co prawda nie gondola, a motorówka, ale wrażenia i tak niezapomniane. Tak, jak zakochaliśmy się w Brugii już podczas przechadzki uliczkami, tak nasze uczucie utrwalało się coraz bardziej podczas tej naszej małej wycieczki. Przemierzanie pod mostkami, które oplecione były wielobarwnymi liśćmi, podziwianie z lotu pta... (pływu ryby?) przepięknej zabudowy belgijskiego miasta... Dzięki temu na każde wspomnienie tego miasta pojawia się uśmiech na naszej twarzy. O mieście - w dwóch językach: angielskim i francuskim- opowiadał nam przewodnik. Nie starał się zbytnio, ale nie było w stanie popsuć to wrażenia jakie wywarło na nas miasto. Na sam koniec wyprawy motorniczy pomagał każdemu wysiąść z łódki i dostać się na brzeg. Miły gest... by to był, gdyby nie ukryta chęć w tym zarobienia kilku więcej drobniaków.  

If there's speech about channels, we have to say that Bruges is called Flemish Venice. Therefore, we have found that it is worth spending a few euros to see the city from a water perspective. Though not by  gondola, but by motorboat, but the experience was however so memorable. So, as we fell in love already Bruges while walking the streets, so our feeling was perpetuating increasingly during this our little tour. Crawling under the bridges, which were wrapped multicolored leaves, admiring beautiful belgian town from the tide of fish. Thanks for any mention of this town makes a smile on our face. About the city - in two languages: English and French - told us a guide. He didn't try too much, but it was not able to spoil the impression that city made on us. At the end of each trip motorman helped get off the boat and get to the shore. A nice gesture... would it be, if it weren't hidden desire to earn a few more pennies.Centralnym punktem miasta jest rynek. Dawniej to miejsce było pełne stanowisk handlarzy i sercem miasta. Dziś niewiele się zmieniło. Nad rynkiem góruje widoczny w całym mieście Belfort, czyli dzwonnica. Została ona wybudowana w XII wieku i była symbolem niezależności Brugii. U jej stóp leży hala targowa. W czasie naszej wizyty odbywała się tam wystawa pod tytułem „Lady with the blue eyes”. Była to seria portretów psa, a konkretnie spaniela o imieniu lady w różnym otoczeniu. Z tego powodu mogliśmy zobaczyć psa na koncercie, psa na księżycu, psa w każdym miejscu, w którym tylko moglibyśmy sobie wyobrazić, że pies był, a nawet w takich, w których kompletnie nie moglibyśmy się go spodziewać. Ocena wystawy? Cóż... Podzieliła nasze zdania. Jeśli chodzi o miejsca, które warto zobaczyć to na pewno wśród nich znajduje się najstarszy budynek, czyli dom Karola. Na środku rynku stoi pomnik przywódców brugijskich jutrzni, czyli powstania przeciw francuskiemu królowi Filipowi, który chciał zagarnąć miasto dla siebie. Jednak lud nie był mu przychylny i gdy wojska Filipa wkroczyły do miasta, w nocy 18 lipca 1302 roku zostały poddane 'selekcji'. Każdy, kto nie potrafił powtórzyć hasła: „schild en vriend” (tarcza i przyjaciel) z flamandzkim akcentem zostawał natychmiast przeszywany mieczem.

The focal point of the town is the market. Historically, the place was full of posts traffickers and the heart of the city. Today, it has changed a little. The market is dominated by Belfort (bell tower) which is visible throughout the city. It was built in the 12th century and was a symbol of independence of Bruges. At her feet is a market hall. During our visit there was held an exhibition entitled "The Lady with the blue eyes". It was a series of portraits of dog, specifically Spaniel named Lady in a variety of settings. For the reason, we could see a dog on the show, a dog on the moon, the dog in any place where we could only imagine that the dog was, and even in those where we cannot completely expect it. Evaluation of the exhibition? Well... It shared our opinion. When it comes to places that are worth seeing, certainly among them is the oldest building, which is home of Charles. At the center of the square stands a statue of the leaders of Bruges's matins, or uprising against the French King Philip, who wanted to seize the city for themselves. But people were not favorable to him, and when the troops of Philip entered the town in the night July 18, 1302, they were subject to 'selection'. Anyone who was unable to repeat the slogan: "Schild en vriend" (shield and friend) of the Flemish accent stayed sword pierces immediately.


Smaki Belgii oględnie określiliśmy już w pierwszym akapicie, teraz nadszedł czas, aby podsumować te, którymi degustowaliśmy się w Brugii. Patrząc na sklepy w mieście można stwierdzić, że mamy tam raj zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Z jednej strony mamy do czynienia z miejscami pokazującymi niesamowity rozkwit belgijskiego browarnictwa, z drugiej strony wszechobecne czekoladki, których magii uległa nawet Klemcia, która zarzekała się, że za nią nie przepada. Jedynym aspektem, który pozostawia nas na ziemi były ceny. Człowiek w spokoju wchodzi sobie do takiego sklepu z czekoladkami, próbuje jednej z nich, ma ochotę kupić cały karton, a tu patrzy, że i małe pudełeczko niebezpiecznie nadwyrężyłoby nasz budżet. Ku pomocy kieszeniom powinny służyć promocje w takich sklepach. Jedna z nich radośnie obwieszczała, że przy zakupie czterech pudełeczek dostajemy jedno gratis i płacimy łącznie 19,9€, a kolejna, że przy zakupie pięciu pudełek dostajemy jedno gratis i płacimy 45€. Nawet i bez kalkulatora widać, że coś tu trochę nie gra... Innym tradycyjnym belgijskim deserem są gofry, które doskonale smakowały z polewą czekoladową i zupełnie różniły się od tych, które spotykamy w Polsce, Były to okrągłe, słodkie i kruche placki przypieczone na smakowity brązowy kolor. Raj dla naszych podniebień. Jeśli chodzi o piwo to popularne jest piwo trapistów, czyli ciemny, mocny trunek produkowany przez zakonników. Tak jak większość browarów w Belgii sprzedawany jest zazwyczaj w butelkach 0.33l, ale można znaleźć także większe o objętości 0.7l, które jest... korkowane niczym szampan. Oprócz tego rodzaju, który bardzo sobie chwalimy, polecić wypada także piwo wiśniowe, które w przeciwieństwie do naszych smakowych nie jest aż tak przesłodzone. W nasze ręce także wpadło jedno z browaru brugijskiego. Niestety z głowy wyleciała nam nazwa, pamiętamy tylko, że na kapselku znajdował się... pajac. Jednak trunek nie okazał się żartem, lecz całkiem smacznym napojem. Tego dnia urodziny obchodziła Klemcia, a że pizza na urodzinach to prawie jak tort to postanowiliśmy zafundować jej choć taki mały prezent na obczyźnie. 

Tastes of Belgium were cautiously identified in the first paragraph, now it's time to summarize the ones we tasted in Bruges. Looking at the stores in the city, you can say that we have there a paradise for both men and women. On the one hand we are dealing with places showing amazing flourishing Belgian brewer, on the other hand, the ubiquitous chocolate, whose magic has even Klemcia seen who swore that does not like it. The only aspect that leaves us on earth were the prices. Man alone enter yourself to such a store with chocolates, trying one of them wants to buy a whole box, and here watching that and a small box could dangerously destroy our budget. To help pockets should be used in some promotions. One of them cheerfully proclaimed that when you buy four boxes, you get one for free and pay a total of €19.9 and another that when you buy five, you get one free box and pay €45. Even without a calculator, you can see that something is not right... Another traditional Belgian dessert are waffles that tasted perfectly with chocolate and were quite different from those found in Poland, were round, sweet and crisp patties and toasted brown. Paradise for our palates. As far as it's coming about the beer, there is popular Trappist beer, which is a dark, strong drink produced by monks. Like most breweries in Belgium is usually sold in bottles 0.33l, but you can also find more about 0.7l volume, which is ...closing like champagne. Besides these, which we highly praise, falls also recommend a cherry beer, which, in contrast to polish is not so sugary. In our hands also fall into one from the Bruges's brewery. Unfortunately, we forgot the name, just remember that there was clown on the cap. However, the drink has not proven to be a joke, but quite tasty beverage. This day her birthday celebrated Klemcia, and the pizza is almost like a birthday cake, so we decided to buy her.


Dzięki Brugii nabraliśmy apetytu na dalszą podróż w głąb Belgii, nie tylko, jeśli chodzi o smak, który bardzo sobie chwalimy, lecz także w sensie stricte podróżniczym, opartym na zwiedzaniu i poznawaniu miejscowej kultury. W drodze powrotnej na camping przeszliśmy się trasą, na której mogliśmy podziwiać zabytkowe wiatraki, kojarzące się bardziej z Holandią, jednak jak widać popularne również w Belgii. Dalszy ciąg miała również nasza akcja Widokówka od Pocztówki. Spędzony czas przyprawia nas o bardzo miłe i... słodkie wspomnienia. Czas jednak zakończyć naszą wizytę w Brugii, gdyż czeka na nas tym razem Bruksela, czyli kolejna stolica zbliżająca nas do spełniania naszego marzenia. Do przeczytania! 

Thanks to Bruges we became appetite for further journey into Belgium, not only when it comes to taste, which we highly praise, but also in terms of the tourism strictly based on exploring and getting to know the local culture. On the way back to camp we went to the route, where we could admire the monumental windmills, more evocative of the Netherlands, but as you can see also popular in Belgium.  We continued also  our action Postcards from Pocztówka. Time spent there makes on us very nice and... sweet memories. However, the time to end our visit to Bruges, because Brussels is waiting for us. The capital which is another step fulfill our dreams. Read us later!Z pozdrowieniami z Brugii - W. i P. :)

1 komentarz:

  1. Pocztówka z Brugii :) przypomina mi to o tym, że moja ŻADNA z kilku nie dotarła do Polski :P

    OdpowiedzUsuń